بازدید میدانی و سخنرانی دکتر عبدالعالی در رویداد اینوتکس