زمینه های تحقیقاتی

۱-بیو الکترومغناطیس

۲-محیط های پیچیده

۳-گیمیفیکیشن

۴- پراکندگی امواج الکترومغناطیسی

۵- سطح مقطع راداری(RCS )   و کاهش آن

۶-نهان سازی و نامرئی سازی

۷- کاهش سطح مقطع راداری به کمک پلاسما (هوای یونیزه)

۸- مواد جاذب راداری

۹- مواد متامتریال

۱۰- انتشار امواج الکترومغناطیسی

۱۱- انتشار امواج در محیط های غیر همگن

۱۲- انتشار امواج در محیط های غیر ایزوتروپیک

۱۳- انتشار امواج در محیط های متامتریال و دیسپرسیو

۱۴- سطوح الکترومغناطیسی پیشرفته

۱۵- سطوح انتخابگر فرکانس

۱۶- سطوح هوشمند الکترومغناطیسی

۱۷- طراحی و ساخت آنتنهای همه جهته باند S و X

۱۸- آنتن های متناوب لگاریتمی

۱۹- روشهای ترکیبی بهینه سازی
​​​​​​​
۲۰- ادوات الکترومغناطیسی مبتنی بر گرافین​​​​​​​

علی عبدالعالی