سوابق اجرایی

۱- مدیر روابط عمومی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۲-۱۳۸۹)

۲- مشاور رئیس دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۳-۱۳۸۹)

۳- دبیر هیئت رئیسه ی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۲-۱۳۸۹)

۴- دبیر شورای آموزشی پژوهشی دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران (۱۳۹۲-۱۳۸۹)

۵- مدیریت مرکز پیش دانشگاهی (۱۳۸۸-۱۳۸۱)

۶- مشاور و معاونت آموزشی دبیرستان (۱۳۸۰-۱۳۷۲)

۷- مسوول دپارتمان آنتن شرکت آسیا ندا (۱۳۸۴-۱۳۷۹)

۸- مدیر فرهنگی دانشکده مهندسی برق و خلاقیت های علمی دانشکده مهندسی برق (۱۳۹۳-۱۳۹۰)

۹- دبیر المپیاد سامانه های نوین الکترومغناطیسی (۱۳۹۱-۱۳۹۰)

۱۰-دبیر روابط عمومی و کمیته انتشارات کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران (۱۳۹۱)

۱۱- عضو هیئت مدیره انجمن مهندسی الکترومغناطیس ایران (تاکنون-۱۳۹۱)

۱۲- نماینده دانشکده مهندسی برق در انجمن علمی IEEE، شاخه ایران (۱۳۹۳-۱۳۹۲)

۱۳- دبیر مسابقه ی سراسری (ملی) مدکاپ علم و صنعت

۱۴- عضو هیئت مدیریه ی صندوق نوآوری و شکوفایی (۱۳۹۳-۱۳۹۱)

۱۵- مشاور معاونت فرهنگی-اجتماعی دانشگاه (تاکنون-۱۳۹۲)

۱۶- مدیر دفتر ارتباط با مدارس دانشگاه (تاکنون-۱۳۹۳)

۱۷- مدیر گروه مخابرات دانشکده ی مهندسی برق (۱۳۹۵-۱۳۹۳)
​​​​​​​
۱۸- مشاور ریاست سازمان آموزش فنی حرفه ای کشور ( ۱۳۹۴ -۱۳۹۶ )

​​​​​​​۱۹- معاون ترویج علم معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از ۱۳۹۸ تا کنون​​​​​​​

علی عبدالعالی